Genus Allocyttus

 
 

Black oreo - The black oreo is very similar in shape to the warty oreo.

 
 

Oxeye oreo - The warty oreo resembles the spiky oreo.

Order : Zeiformes
Family : Oreosomatidae
Genus : Allocyttus