Eustomias quadrifilis

The Eustomias quadrifilis lives in the bathypelagic, marine, depth range 250 - 500 m environment.

Eustomias quadrifilis Gomon and Gibbs, 1985. More

* Eustomias quadrifilis (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias radicifilis (Borodin, 1930) * Eustomias satterleei (Beebe, 1933) * Eustomias schiffi (Beebe, 1932) More

Eustomias quadrifilis Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias radicifilis Borodin, 1930 Eustomias satterleei Beebe, 1933 Eustomias schiffi Beebe, 1932 Eustomias schmidti Regan and Trewavas, 1930 Eustomias silvescens Regan and Trewavas, 1930 More

•Valid as Eustomias quadrifilis Gomon & Gibbs 1985 - (Harold 2003:911 ). Current status: Valid as Eustomias quadrifilis Gomon & Gibbs 1985 Stomiidae: Melanostomiinae. Distribution: Western Atlantic. Habitat: marine. More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias quadrifilis
Authority : Gomon and Gibbs, 1985