Eustomias paxtoni

The Eustomias paxtoni lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 1250 m environment.

Nothing known about the Eustomias paxtoni

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias paxtoni
Authority : Clarke, 2001