Eustomias monoclonus

The Eustomias monoclonus lives in the bathypelagic, marine environment.

Nothing known about the Eustomias monoclonus

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias monoclonus
Authority : Regan & Trewavas, 1930