Eustomias minimus

The Eustomias minimus lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 310 m environment.

* Eustomias minimus (Parin & Novikova, 1974). * Eustomias monoclonoides Clarke, 1999. * Eustomias monoclonus Regan & Trewavas, 1930. More

Species Summary: Eustomias minimus, You can sponsor this page, ... http://www.iobis.org/pls/OBISIND/obis_data.obis_search?sciname=E&category=all&names=data&record_set=3 OBIS Search Result: ...query Cat. of Life. Eustomias minimus a fish 2 - Get OBIS data Y Catalogue of Life; FishBase query Cat. of Life. Eustomias monoclonoides ... More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias minimus
Authority : Clarke, 1999