Eustomias metamelas

The Eustomias metamelas lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 400 m environment.

* Eustomias metamelas (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias micraster (Parr, 1927) * Eustomias micropterygius (Parr, 1927) * Eustomias minimus (Clarke, 1999) More

Eustomias metamelas Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias micraster Parr, 1927 Eustomias micropterygius Parr, 1927 Eustomias minimus Clarke, 1999 Eustomias monoclonoides Clarke, 1999 Eustomias monoclonus Regan and Trewavas, 1930 Eustomias More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias metamelas
Authority : Gomon and Gibbs, 1985