Eustomias gibbsi

The Eustomias gibbsi lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 1100 m environment.

Eustomias gibbsi Johnson and Rosenblatt, 1971 Eustomias grandibulbus Gibbs, Clarke and Gomon, 1983 Eustomias hulleyi Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias hypopsilus Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias ignotus Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias inconstans More

Eustomias gibbsi Johnson & Rosenblatt 1971 Eustomias gibbsi Johnson & Rosenblatt 1971, Copeia 1971(2):307, fig. 1. Type locality: Philippine Sea, 17°47.7-50.7'N, 143°41.2-50.0'E, 0-525 m. Holotype: SIO 69-354 (92.7 mm SL). More

Eustomias gibbsi Johnson & Rosenblatt, 1971 - Eustomias globuliferEustomias globulifer Regan & Trewavas, 1930; (valid, uncertain) - Eustomias grandibulbus Gibbs, Clarke & Gomon, 1983 - ?Eustomias More

Common names

吉氏真巨口魚 in Mandarin Chinese
吉氏真巨口魚 in Unknown
吉氏真巨口鱼 in Mandarin Chinese
吉氏真巨口鱼 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias gibbsi
Authority : Johnson and Rosenblatt, 1971