Eustomias elongatus

The Eustomias elongatus lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 370 m environment.

Nothing known about the Eustomias elongatus

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias elongatus
Authority : Clarke, 2001