Eustomias brevibarbatus

The Eustomias brevibarbatus lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 2000 m , usually 0 - 200 m environment.

Eustomias brevibarbatus Parr, 1927Biradiostomias brevibarbatus Gomon & Gibbs, 1985; (valid as) - Eustomias bulbornatus Gibbs, 1960 - ?Eustomias cancriensis Gibbs, Clarke & Gomon, 1983 - ?Eustomias cirritus Gibbs, Clarke More

Common names

Pez dragón pelado in Spanish (español)
短髭真巨口魚 in Mandarin Chinese
短髭真巨口魚 in Unknown
短髭真巨口鱼 in Mandarin Chinese
短髭真巨口鱼 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias brevibarbatus
Authority : Parr, 1927