Eustomias braueri

The Eustomias braueri lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 1400 m environment.

Nothing known about the Eustomias braueri

Common names

布氏真巨口魚 in Mandarin Chinese
布氏真巨口魚 in Unknown
布氏真巨口鱼 in Mandarin Chinese
布氏真巨口鱼 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias braueri
Authority : Zugmayer, 1911