Eustomias bifilis

The Eustomias bifilis lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 800 m environment.

Nothing known about the Eustomias bifilis

Common names

Hosohige-hoshi-eso in Japanese (日本語)
Twinthread dragonfish in English
歧须真巨口鱼 in Mandarin Chinese
歧须真巨口鱼 in Unknown
歧鬚真巨口魚 in Mandarin Chinese
歧鬚真巨口魚 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias bifilis
Authority : Gibbs, 1960