Eustomias australensis

The Eustomias australensis lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 500 m environment.

Nothing known about the Eustomias australensis

Common names

Australian dragonfish in English
澳洲真巨口魚 in Mandarin Chinese
澳洲真巨口魚 in Unknown
澳洲真巨口鱼 in Mandarin Chinese
澳洲真巨口鱼 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias australensis
Authority : Gibbs, Clarke and Gomon,1983