Genus Bathyagonus

Order : Scorpaeniformes
Family : Agonidae
Genus : Bathyagonus