Genus Polyamblyodon

Order : Perciformes
Family : Sparidae
Genus : Polyamblyodon