Eustomias precarius

The Eustomias precarius lives in the pelagic-oceanic, marine environment.

Eustomias precarius Gomon and Gibbs, 1985. More

* Eustomias precarius (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias problematicus (Clarke, 2001) * Eustomias pyrifer (Regan & Trewavas, 1930) * Eustomias quadrifilis (Gomon & More

Eustomias precarius Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias problematicus Clarke, 2001 Eustomias pyrifer Regan and Trewavas, 1930 Eustomias quadrifilis Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias radicifilis Borodin, 1930 Eustomias satterleei Beebe, 1933 More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias precarius
Authority : Gomon and Gibbs, 1985