Eustomias borealis

Nothing known about the Eustomias borealis

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias paucifilis
Authority : Clarke, 2000