Eustomias pinnatus

Nothing known about the Eustomias pinnatus

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias dendriticus
Authority : Clarke, 1999