Plectranthias randalli

The Plectranthias randalli lives in the reef-associated, marine, depth range 80 - 300 m environment.

Nothing known about the Plectranthias randalli

Common names

伦氏棘花鮨 in Mandarin Chinese
伦氏棘花鮨 in Unknown
倫氏棘花鮨 in Mandarin Chinese
倫氏棘花鮨 in Unknown
兰道氏花鲈 in Mandarin Chinese
兰道氏花鲈 in Unknown
海金魚 in Mandarin Chinese
海金鱼 in Mandarin Chinese
海金鱼 in Unknown
花鱸 in Mandarin Chinese
花鲈 in Mandarin Chinese
花鲈 in Unknown
蘭道氏花鱸 in Mandarin Chinese
蘭道氏花鱸 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Serranidae
Genus : Plectranthias
Species : Plectranthias randalli
Authority : Fourmanoir & Rivaton,1980