Odontanthias katayamai

The Odontanthias katayamai lives in the demersal, marine, depth range 177 - 300 m environment.

Nothing known about the Odontanthias katayamai

Order : Perciformes
Family : Serranidae
Genus : Odontanthias
Species : Odontanthias katayamai
Authority : Randall, Maug