Oligolepis stomias

The Oligolepis stomias lives in the demersal, freshwater, brackish environment.

Nothing known about the Oligolepis stomias

Common names

大口寡鱗鰕虎 in Mandarin Chinese
大口寡鱗鰕虎魚 in Mandarin Chinese
大口寡鳞鰕虎 in Mandarin Chinese
大口寡鳞鰕虎鱼 in Mandarin Chinese

Order : Perciformes
Family : Gobiidae
Genus : Oligolepis
Species : Oligolepis stomias
Authority : Smith, 1941