Genus Nyctixalus

Order : Anura
Family : Rhacophoridae
Genus : Nyctixalus